Obchodné podmienky

1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy uzatvárané na internetovom portáli instahero.sk, ktorý prevádzkujú spoločne a bezrozdielne právnické osoby: 

E-Commerce company s.r.o.

Mostná 13
949 01 Nitra,
Slovenská republika

IČO: 52029093
DIČ: 2120865681
IČ DPH: SK2120865681

Sme platcami DPH

zapísaný v obchodnom registri na okresnom súde Nitra pod Vložkou číslo: 46828/N

Tatra banka, a.s. (Platby v EUR)
IBAN / SWIFT: SK79 1100 0000 0029 4806 3240 / TATRSKBX

Fio banka a.s. (Platby v CZK)
2501580313 / 2010

 

Portál (Internetová doména) instahero.sk, je prevádzkovaný spoločnosťou E-Commerce company s.r.o.

 

Všeobecné pojmy

 

Služby: Prevádzkovateľ poskytuje služby v oblasti online marketingu, zvyšovania návštevnosti a ďalších obdobných služieb a propagácie účtu Odberateľa  na sociálnej sieti Instagram. Služba sa používa iba na propagáciu účtu Odberateľa na sociálnej sieti Instagram.

Dodávateľ prostredníctvom služby zabezpečuje organický nárast aktivity na instagramovej stránke/profile Odberateľa  pomocou presne cielenej a špecializovanej propagácie.

 

 

Dodávateľ: Pod pojmom dodávateľ sa rozumie spoločnosť, ktorá prevádzkuje Portál instahero.sk, a ktorá prostredníctvom Portálu poskytuje služby v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pojem Dodávateľ v rámci identifikácie osôb je totožný s pojmom Prevádzkovateľ

 

Odberateľ: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby ponúkané Dodávateľom prostredníctvom Portálu, pojem Odberateľ sa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za pojem totožný s pojmom Používateľ

Poskytovateľ zabezpečí zvýšenie propagácie účtov na sociálnych sieťach pre Objednávateľa

Orgán dozoru vykonávajúci dohľad na dodržiavaním zákonnosti je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

email: nr@soi.sk

 

ČLÁNOK I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1.Využívanie služieb portálu instahero.sk je možné len po súhlase Používateľa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

2.Služby, ktoré poskytuje Dodávateľ prostredníctvom Portálu instahero.sk sú poskytované odplatne. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne plný prístup poskytovateľovi služby k účtom na sociálnych sieťach (prihlasovacie meno + heslo).

 

 

3.Používateľ týmto vyslovuje súhlas s kontaktovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto správ je Prevádzkovateľ. Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany objednávateľa, je objednávateľ povinný poskytnúť takúto súčinnosť bezodkladne na výzvu poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak poskytovateľ požiada objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke.

 

 

4.Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb na internetovej doméne prevádzkovateľa instahero.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb instahero.sk, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 

5.Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb instahero.sk, venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby instahero.sk mohli vzniknúť Používateľom či tretím osobám.

6.Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Portálu upravovať alebo inovovať.

 

7.Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

 

8.Služby Dodávateľa sa Odberateľ zaväzuje používať iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými zmluvami, ktoré boli uzavreté medzi Odberateľom a treťou osobou, ktorou je prevádzkovateľ sociálnej siete Instagram.

 

9.Dodávateľ nijakým spôsobom nezodpovedá za zablokovanie užívateľského účtu, alebo odstránenie obsahu, ktoré vykoná Prevádzkovateľ sociálnej siete Instagram.

10.Objednávateľ môže využívať služby Dodávateľa iba na propagáciu svojho účtu na Instagrame.

11.Dodávateľ negarantuje, že sledovatelia/fanúšici, ktorí boli dodaní na užívateľský účet/stránku Objednávateľa prostredníctvom našej služby budú s vami komunikovať a na vašom profile vyvíjať ďalšiu aktivitu (interakciu). Negarantujeme stálosť týchto užívateľov a v prípade ich odhlásenia z vášho účtu/stránky nebudú nahradení, resp. doplnení ďalšími sledovateľmi / fanúšikmi.

12.Dodávateľ negarantuje, že Odberateľ získa počet sledovateľov / fanúšikov, ktorých si zvoleným balíkom objedná.

13. Dodávateľ garantuje počet oslovených účtov prostredníctvom organickej aktivity, zvýšenie návštev, impresií a dosahov fotografií na profile Odberateľa prostredníctvom zvolenej propagácie (balíka).

14.Dodávateľ negarantuje, že 100% užívateľov bude mať profilový obrázok, vyplnené bio a nahrané obrázky, i keď Dodávateľ vyvinie maximálne úsilie, aby to bol bežný štandard pre všetky typy propagácie.

15. Zabezpečenie a heslo k Instagramovému účtu
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zdieľať aktuálne heslo k Instagramovému účtu, ktorý využije služby spoločnosti Instahero po celú dobu trvania služby. V prípade zmeny užívateľského mena, alebo hesla je kupujúci bezodkladne povinný túto zmenu oznámiť na email info@instahero.sk. V prípade, že je zmena hesla prevedená a kupujúci o tom spoločnosť Instahero riadne neinformuje, trvanie služby, resp. uhradené obdobie bude bežať ďalej, avšak aktivita účtu bude obmedzená a efektivita objednanej služby nulová!

 

ČLÁNOK II.

Spôsoby platby a cena služieb

1.Ceny Služieb sú uvedené na stránke instahero.sk

2.Dodávateľ je platcom DPH.

3.Cena Služieb sa uhrádza vopred na základe faktúry alebo vygenerovaných nezameniteľných platobných informácii.

4.Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.

5. V prípade voľby úhrady služieb prostredníctvom platobnej karty, je platba vykonaná jednorázovo, bez opakovania v prípade blížiacej sa exspirácii platnosti služby.

6.Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Služieb, ktoré sú uverejnené na stránke instahero.sk s tým, že nové ceny Služieb sú platné dňom ich zverejnenia na stránke instahero.sk Takáto úprava cien sa nevzťahuje na Služby, ktoré boli objednané pred zmenou.

7.Služba je dodávaná Odberateľovi po vymedzené obdobie, ktoré je určené na webovom portáli Dodávateľa.

 

ČLÁNOK III.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

1.Akékoľvek reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom instahero.sk

 

2.V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný kontaktovať Prevádzkovateľa na info@instahero.sk. Reklamácia za účelom jej vyriešenia by mala obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

 

3.Prevádzkovateľ portálu instahero.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

 

4. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

3.1. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, nakoľko však nejde o predaj fyzických produktov, ale ide o predaj informačných technológii a prenájom elektronického softvéru, nevzťahuje na sa službu 14 dňová garancia vrátenia peňazí bez dôvodu.

Dodávateľ však môže v ojedinelých prípadoch pristúpiť na vrátenie finančných prostriedkov objednávateľovi, ak kampaň nebude dosahovať aspoň z časti odhadované výsledky chybou dodávateľa. V takom prípade si však dodávateľ účtuje poplatok minimálne vo výške 30 eur, ktorý poslúži ako vykrytie reálne vynaložených nákladov na spustenie, prevádzku a optimalizáciu kampane, bezpečné odpojenie konta a iného servisu spojeného so službou.

Objednávateľ zašle žiadosť o odstúpenie na email info@instahero.sk, alebo poštou na adresu sídla spoločnosti.

Objednávateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy na základe výsledkov automatizácie softvéru instahero, ak tento funguje správne. Uvádzané nárasty sledujúcich v platnom cenníku sú orientačné a individuálne a závisia od kvality obsahovej stránky daného klienta a jeho vizuálnej, textovej a ostatnej prezentácie.

——————————————

Zo zákona má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

4.1 Alternatívne riešenie sporov

 

1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

ČLÁNOK IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Podmienky inzerovania na portáli instahero.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

2.Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu instahero.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.

 

3.Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.